Rey Briones จะทำคะแนนได้สามพีตหรือไม่?

THE 2012 World Slasher Cup 2 ทำหน้าที่เป็นข้อเสนอที่สองของสองปีทองของ Slasher ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1962 และริเริ่มโดย Don Amado Araneta