BIR: กำหนดเส้นตาย 15 เมษายนสำหรับการยื่น ITR, การชำระภาษี

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - สำนักสรรพากร (BIR) กล่าวว่าเส้นตาย 15 เมษายน 2564 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ITR) และการชำระภาษีเงินได้ยังคงอยู่ รายได้