DPWH เปิดสะพานซานตาโมนิกา-ลอว์ตัน 440 เมตรในเมโทรมะนิลา

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ — กรมโยธาธิการและทางหลวง (DPWH) เปิดสะพานซานตาโมนิกา-ลอว์ตัน 440 เมตรข้ามแม่น้ำปาซิกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน เป็นเส้นทางทางเลือกใน